julij 17, 2024 Prijava
Obveznosti članstva

Obveznosti članstva

Pravice in dolžnosti članov

Redni člani

Redni člani Društva imajo pravico:

 • da volijo in so izvoljeni v organe Društva,
 • da sodelujejo pri izvajanju programa Društva in pri delu organov Društva,
 • da dajejo predloge za delo in razvoj Društva,
 • da imajo vpogled v delo organov Društva in dajejo o njem mnenja,
 • da so seznanjeni s programom Društva ter njegovim denarno-materialnim poslovanjem.

Dolžnosti rednih članov Društva so:

 • da varuje ugled Društva in ne škodijo interesom Društva,
 • da sodelujejo pri delu organov Društva,
 • da izvršujejo sprejete naloge in funkcije,
 • da se ravnajo po statutu in ostalih aktih Društva ter sklepih organov Društva,
 • da s svojim ravnanjem, zgledom in delom pomagajo uresničevati program Društva,
 • da redno plačujejo članarino, določeno s sklepom Skupščine,
 • da pisno obvestijo Društvo o zaposlitvi pri zavarovalnicah, zavarovalnih zastopnikih ali posrednikih ali drugih družbah, katerih pridobitna dejavnost se nanaša na zavarovanje oziroma svetovanje na področju obvladovanja tveganj in/ali zavarovanj.

Pridruženi člani

Pridruženi člani Društva imajo pravico:

 • da sodelujejo pri izvajanju programa Društva,
 • da dajejo predloge za delo in razvoj Društva,
 • da so seznanjeni s programom Društva.

Pridruženi člani ne volijo organov Društva in v njih ne morejo biti izvoljeni.

Dolžnosti pridruženih članov Društva so:

 • da varuje ugled Društva in ne škodijo interesom Društva,
 • da sodelujejo pri izvajanju programa Društva,
 • da se ravnajo po statutu in ostalih aktih Društva ter sklepih organov Društva,
 • da s svojim ravnanjem, zgledom in delom pomagajo uresničevati program Društva,
 • da redno plačujejo članarino, določeno s sklepom Skupščine.